• نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4*2
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خروجی فرودگاه (جنب پارکینگ)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
خروجی فرودگاه (جنب پارکینگ)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 12*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم)
 • موقعیت: فرودگاه
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست)
 • موقعیت: خروجی فرودگاه
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات: قابل واگذاری
 خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*6
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه
 • موقعیت: به سمت شهر
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان دلیران، دید از میدان صدف
 • موقعیت: دید از میدان صدف
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان دلیران، دید از میدان صدف
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا
 • موقعیت: دید از میدان و بلوار آشنا
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)
 • موقعیت: ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم)
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران:
 • توضیحات: ( تابلوی اول و دوم)
ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان امیرکبیر، ورودی کارتینگ
 • موقعیت: ورودی کارتینگ
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان امیرکبیر، ورودی کارتینگ
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان امیرکبیر، دور میدان
 • موقعیت: دور میدان
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان امیرکبیر، دور میدان
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان امیرکبیر، ورودی بلوار ساحل
 • موقعیت: ورودی بلوار ساحل
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان امیرکبیر، ورودی بلوار ساحل
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار زیتون، روبروی دیپلمات
 • موقعیت: روبروی دیپلمات ( دو وجهی)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار زیتون، روبروی دیپلمات
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار زیتون، روبروی بازار زیتون
 • موقعیت: روبروی بازار زیتون - دو وجهی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار زیتون، روبروی بازار زیتون
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان پردیس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان پردیس
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4*6
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان سنایی
 • موقعیت: میدان سنایی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان سنایی
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 7*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: انتهای بلوار ایران - پیچ فرانسه(تابلو افقی)
 • موقعیت: پیچ فرانسه
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
انتهای بلوار ایران - پیچ فرانسه(تابلو افقی)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: پیچ فرانسه - تابلوی عمودی
 • موقعیت: پیچ فرانسه - تابلوی عمودی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
پیچ فرانسه - تابلوی عمودی
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران،روبروی ورودی بندرگاه ( تابلوی اول)
 • موقعیت: دووجهی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ایران،روبروی ورودی بندرگاه ( تابلوی اول)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران، روبروی ورودی شرکت عمران و خدمات
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ایران، روبروی ورودی شرکت عمران و خدمات
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران، روبروی شرکت سرمایه گذاری
 • موقعیت: دو وجهی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ایران، روبروی شرکت سرمایه گذاری
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان خلیج فارس
 • موقعیت: دور میدان
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان خلیج فارس
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار میر مهنا - دور برگردان- روبروی هتل گلدیس
 • موقعیت: دور برگردان- روبروی هتل گلدیس
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار میر مهنا - دور برگردان- روبروی هتل گلدیس
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، جنب هایپرپاندا
 • موقعیت: جنب هایپرپاندا
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان هرمز، جنب هایپرپاندا
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، ورودی بلوار ملل
 • موقعیت: ورودی بلوار ملل ( دید از میدان)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان هرمز، ورودی بلوار ملل
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، دید از فرودگاه و میدان ملل
 • موقعیت: دید از فرودگاه و میدان ملل
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان هرمز، دید از فرودگاه و میدان ملل
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: ورودی نوبنیاد
 • موقعیت: ورودی نوبنیاد
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
ورودی نوبنیاد
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بعد از خروجی سازمان ( تابلوی اول)
 • موقعیت: تابلو اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بعد از خروجی سازمان ( تابلوی اول)
لیست بیلبوردها
# آدرس متراژ ابعاد
1

خروجی فرودگاه (جنب پارکینگ)

خروجی فرودگاه (جنب پارکینگ)
کیش , Iran
8 مترمربع 4*2 خروجی فرودگاه (جنب پارکینگ)
2

فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم)

فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم)
کیش , Iran
48 مترمربع 12*4 فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم)
3

خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست)

قابل واگذاری
خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست)
کیش , Iran
45 متر مربع 5*9 خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست)
4

بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه

بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه
کیش , Iran
18 مترمربع 3*6 بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه
5

میدان دلیران، دید از میدان صدف

میدان دلیران، دید از میدان صدف
کیش , Iran
45 مترمربع 5*9 میدان دلیران، دید از میدان صدف
6

میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا

میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا
کیش , Iran
45 متر مربع 5*9 میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا
7

بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)

بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)
کیش , Iran
45 متر مربع 5*9 بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)
8

ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم)

( تابلوی اول و دوم)
ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم)
کیش , Iran
30 مترمربع 5*3 ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم)
9

میدان امیرکبیر، ورودی کارتینگ

میدان امیرکبیر، ورودی کارتینگ
کیش , Iran
45مترمربع 5*9 میدان امیرکبیر، ورودی کارتینگ
10

میدان امیرکبیر، دور میدان

میدان امیرکبیر، دور میدان
کیش , Iran
45 مترمربع 5*9 میدان امیرکبیر، دور میدان
11

میدان امیرکبیر، ورودی بلوار ساحل

میدان امیرکبیر، ورودی بلوار ساحل
کیش , Iran
60 مترمربع 6*10 میدان امیرکبیر، ورودی بلوار ساحل
12

بلوار زیتون، روبروی دیپلمات

بلوار زیتون، روبروی دیپلمات
کیش , Iran
4 متر مربع 2*2 بلوار زیتون، روبروی دیپلمات
13

بلوار زیتون، روبروی بازار زیتون

بلوار زیتون، روبروی بازار زیتون
کیش , Iran
4متر مربع 2*2 بلوار زیتون، روبروی بازار زیتون
14

میدان پردیس

میدان پردیس
کیش , Iran
45مترمربع 5*9 میدان پردیس
15

میدان سنایی

میدان سنایی
کیش , Iran
24مترمربع 4*6 میدان سنایی
16

انتهای بلوار ایران - پیچ فرانسه(تابلو افقی)

انتهای بلوار ایران - پیچ فرانسه(تابلو افقی)
کیش , Iran
28 مترمربع 7*4 انتهای بلوار ایران - پیچ فرانسه(تابلو افقی)
17

پیچ فرانسه - تابلوی عمودی

پیچ فرانسه - تابلوی عمودی
کیش , Iran
18 مترمربع 6*3 پیچ فرانسه - تابلوی عمودی
18

بلوار ایران،روبروی ورودی بندرگاه ( تابلوی اول)

بلوار ایران،روبروی ورودی بندرگاه ( تابلوی اول)
کیش , Iran
18مترمربع 3*3 بلوار ایران،روبروی ورودی بندرگاه ( تابلوی اول)
19

بلوار ایران، روبروی ورودی شرکت عمران و خدمات

بلوار ایران، روبروی ورودی شرکت عمران و خدمات
کیش , Iran
18 مترمربع 3*3 بلوار ایران، روبروی ورودی شرکت عمران و خدمات
20

بلوار ایران، روبروی شرکت سرمایه گذاری

بلوار ایران، روبروی شرکت سرمایه گذاری
کیش , Iran
18 مترمربع 3*3 بلوار ایران، روبروی شرکت سرمایه گذاری
21

میدان خلیج فارس

میدان خلیج فارس
کیش , Iran
6مترمربع 2*3 میدان خلیج فارس
22

بلوار میر مهنا - دور برگردان- روبروی هتل گلدیس

بلوار میر مهنا - دور برگردان- روبروی هتل گلدیس
کیش , Iran
12 مترمربع 3*2 بلوار میر مهنا - دور برگردان- روبروی هتل گلدیس
23

میدان هرمز، جنب هایپرپاندا

میدان هرمز، جنب هایپرپاندا
کیش , Iran
60 مترمربع 6*10 میدان هرمز، جنب هایپرپاندا
24

میدان هرمز، ورودی بلوار ملل

میدان هرمز، ورودی بلوار ملل
کیش , Iran
60 مترمربع 6*10 میدان هرمز، ورودی بلوار ملل
25

میدان هرمز، دید از فرودگاه و میدان ملل

میدان هرمز، دید از فرودگاه و میدان ملل
کیش , Iran
60 مترمربع 6*10 میدان هرمز، دید از فرودگاه و میدان ملل
26

ورودی نوبنیاد

ورودی نوبنیاد
کیش , Iran
15 مترمربع 5*3 ورودی نوبنیاد
27

بعد از خروجی سازمان ( تابلوی اول)

بعد از خروجی سازمان ( تابلوی اول)
کیش , Iran
4مترمربع 2*2 بعد از خروجی سازمان ( تابلوی اول)