• نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خیابان مجاور پارک شهر به سمت شهرک صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
خیابان مجاور پارک شهر به سمت شهرک صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: ورودی درخت سبز
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
ورودی درخت سبز
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز،ورودی بیمارستان کیش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان هرمز،ورودی بیمارستان کیش
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوا ردلیران
 • موقعیت: فرودگاه به شهر
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوا ردلیران
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان نوبنیاد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان نوبنیاد
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار خیام، قبل از سارینا (1)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار خیام، قبل از سارینا (1)
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران قبل از شرکت عمران و خدمات
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ایران قبل از شرکت عمران و خدمات
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: 200 متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
200 متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: 300متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
300متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: قبل از هتل مارینا پارک و برجهای دوقلو
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
قبل از هتل مارینا پارک و برجهای دوقلو
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان ملل به سمت صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان ملل به سمت صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان صدف به سمت میدان ملل
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان صدف به سمت میدان ملل
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: قبل از مرکز تجاری دامون
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
قبل از مرکز تجاری دامون
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: قبل از میدان صدف از سمت میدان ملل
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
قبل از میدان صدف از سمت میدان ملل
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
 • موقعیت: تابلوی اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
 • موقعیت: تابلو دوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران به سمت پیچ فرانسه
 • موقعیت: تابلوی سوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ایران به سمت پیچ فرانسه
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران،بعد از ورودی لوپ دیدار
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار تهران،بعد از ورودی لوپ دیدار
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
 • موقعیت: تابلوی اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
 • موقعیت: تابلوی دوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار رودکی، قبل از میدان پردیس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار رودکی، قبل از میدان پردیس
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار شهر آفتاب، ورودی شهر آفتاب
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار شهر آفتاب، ورودی شهر آفتاب
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار فرودگاه، به سمت شهر
 • موقعیت: تابلوی اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار فرودگاه، به سمت شهر
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوا رشهر آفتاب
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوا رشهر آفتاب
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار شهر آفتاب قبل از هتل داریوش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار شهر آفتاب قبل از هتل داریوش
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار فرودگاه، به سمت شهر
 • موقعیت: تابلوی دوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار فرودگاه، به سمت شهر
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ولایت، قبل از دانشگاه تهران
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار ولایت، قبل از دانشگاه تهران
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار نیما، قبل از هتل پالاس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار نیما، قبل از هتل پالاس
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار نیما،قبل از هتل پارسیس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار نیما،قبل از هتل پارسیس
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار فرودگاه به سمت فرودگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار فرودگاه به سمت فرودگاه
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خیابان مروارید،ورودی آذربایجان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
خیابان مروارید،ورودی آذربایجان
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: پلاژ بانوان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
پلاژ بانوان
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خروجی شهرک صدف، قبل از میدان صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
خروجی شهرک صدف، قبل از میدان صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: فاز خدمتی F (میرمهنا)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
فاز خدمتی F (میرمهنا)
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، بعد از هایپر پاندا
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان هرمز، بعد از هایپر پاندا
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار خیام، قبل از پردیس 2
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار خیام، قبل از پردیس 2
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
 • موقعیت: روبروی اداره پست
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: لوپ دیدار، بعد از خروجی برج صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
لوپ دیدار، بعد از خروجی برج صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان پارس، به سمت سه راه مرجان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان پارس، به سمت سه راه مرجان
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار آشنا
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار آشنا
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان فرودگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان فرودگاه
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان قشم از سمت صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان قشم از سمت صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان سیری
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان سیری
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان ملل از سمت میدان صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان ملل از سمت میدان صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان قشم به سمت صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان قشم به سمت صدف
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان ملل به سمت فرودگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
میدان ملل به سمت فرودگاه
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار غروب کیش
 • موقعیت: ورودی فاز (A و F1 )
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
بلوار غروب کیش
لیست بیلبوردها
# آدرس متراژ ابعاد
1

خیابان مجاور پارک شهر به سمت شهرک صدف

خیابان مجاور پارک شهر به سمت شهرک صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 خیابان مجاور پارک شهر به سمت شهرک صدف
2

ورودی درخت سبز

ورودی درخت سبز
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 ورودی درخت سبز
3

میدان هرمز،ورودی بیمارستان کیش

میدان هرمز،ورودی بیمارستان کیش
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان هرمز،ورودی بیمارستان کیش
4

بلوا ردلیران

بلوا ردلیران
کیش , Iran
12متر مربع 3*4 بلوا ردلیران
5

میدان نوبنیاد

میدان نوبنیاد
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان نوبنیاد
6

بلوار خیام، قبل از سارینا (1)

بلوار خیام، قبل از سارینا (1)
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار خیام، قبل از سارینا (1)
7

بلوار ایران قبل از شرکت عمران و خدمات

بلوار ایران قبل از شرکت عمران و خدمات
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار ایران قبل از شرکت عمران و خدمات
8

200 متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش

200 متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 200 متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
9

300متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش

300متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 300متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
10

قبل از هتل مارینا پارک و برجهای دوقلو

قبل از هتل مارینا پارک و برجهای دوقلو
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 قبل از هتل مارینا پارک و برجهای دوقلو
11

میدان ملل به سمت صدف

میدان ملل به سمت صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان ملل به سمت صدف
12

میدان صدف به سمت میدان ملل

میدان صدف به سمت میدان ملل
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان صدف به سمت میدان ملل
13

قبل از مرکز تجاری دامون

قبل از مرکز تجاری دامون
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 قبل از مرکز تجاری دامون
14

قبل از میدان صدف از سمت میدان ملل

قبل از میدان صدف از سمت میدان ملل
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 قبل از میدان صدف از سمت میدان ملل
15

بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه

بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
16

بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه

بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
17

بلوار ایران به سمت پیچ فرانسه

بلوار ایران به سمت پیچ فرانسه
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار ایران به سمت پیچ فرانسه
18

بلوار تهران،بعد از ورودی لوپ دیدار

بلوار تهران،بعد از ورودی لوپ دیدار
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار تهران،بعد از ورودی لوپ دیدار
19

بلوار تهران، به سمت امیرکبیر

بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
20

بلوار تهران، به سمت امیرکبیر

بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
21

بلوار رودکی، قبل از میدان پردیس

بلوار رودکی، قبل از میدان پردیس
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار رودکی، قبل از میدان پردیس
22

بلوار شهر آفتاب، ورودی شهر آفتاب

بلوار شهر آفتاب، ورودی شهر آفتاب
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار شهر آفتاب، ورودی شهر آفتاب
23

بلوار فرودگاه، به سمت شهر

بلوار فرودگاه، به سمت شهر
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار فرودگاه، به سمت شهر
24

بلوا رشهر آفتاب

بلوا رشهر آفتاب
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوا رشهر آفتاب
25

بلوار شهر آفتاب قبل از هتل داریوش

بلوار شهر آفتاب قبل از هتل داریوش
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار شهر آفتاب قبل از هتل داریوش
26

بلوار فرودگاه، به سمت شهر

بلوار فرودگاه، به سمت شهر
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار فرودگاه، به سمت شهر
27

بلوار ولایت، قبل از دانشگاه تهران

بلوار ولایت، قبل از دانشگاه تهران
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار ولایت، قبل از دانشگاه تهران
28

بلوار نیما، قبل از هتل پالاس

بلوار نیما، قبل از هتل پالاس
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار نیما، قبل از هتل پالاس
29

بلوار نیما،قبل از هتل پارسیس

بلوار نیما،قبل از هتل پارسیس
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار نیما،قبل از هتل پارسیس
30

بلوار فرودگاه به سمت فرودگاه

بلوار فرودگاه به سمت فرودگاه
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار فرودگاه به سمت فرودگاه
31

خیابان مروارید،ورودی آذربایجان

خیابان مروارید،ورودی آذربایجان
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 خیابان مروارید،ورودی آذربایجان
32

پلاژ بانوان

پلاژ بانوان
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 پلاژ بانوان
33

خروجی شهرک صدف، قبل از میدان صدف

خروجی شهرک صدف، قبل از میدان صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 خروجی شهرک صدف، قبل از میدان صدف
34

فاز خدمتی F (میرمهنا)

فاز خدمتی F (میرمهنا)
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 فاز خدمتی F (میرمهنا)
35

میدان هرمز، بعد از هایپر پاندا

میدان هرمز، بعد از هایپر پاندا
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان هرمز، بعد از هایپر پاندا
36

بلوار خیام، قبل از پردیس 2

بلوار خیام، قبل از پردیس 2
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار خیام، قبل از پردیس 2
37

لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف

لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
38

لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف

لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
39

لوپ دیدار، بعد از خروجی برج صدف

لوپ دیدار، بعد از خروجی برج صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 لوپ دیدار، بعد از خروجی برج صدف
40

میدان پارس، به سمت سه راه مرجان

میدان پارس، به سمت سه راه مرجان
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان پارس، به سمت سه راه مرجان
41

بلوار آشنا

بلوار آشنا
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار آشنا
42

میدان فرودگاه

میدان فرودگاه
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان فرودگاه
43

میدان قشم از سمت صدف

میدان قشم از سمت صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان قشم از سمت صدف
44

میدان سیری

میدان سیری
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان سیری
45

میدان صدف

میدان صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان صدف
46

میدان ملل از سمت میدان صدف

میدان ملل از سمت میدان صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان ملل از سمت میدان صدف
47

میدان قشم به سمت صدف

میدان قشم به سمت صدف
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان قشم به سمت صدف
48

میدان ملل به سمت فرودگاه

میدان ملل به سمت فرودگاه
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 میدان ملل به سمت فرودگاه
49

بلوار غروب کیش

بلوار غروب کیش
کیش , Iran
12مترمربع 3*4 بلوار غروب کیش